• slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png

Micro Rack Support Mezzanine Floor System

Micro Rack Support Mezzanine Floor เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กิโลกรัม/ชั้น และทำให้สามารถใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยทำเป็นพื้นที่ทาง เดินเพื่อขึ้นไปเบิกจ่ายสินค้า