• slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png

Mezzanine Floor Support Office

Mezzanine Floor Support Office เป็นการออกแบบคลังจัดเก็บสินค้า โดยอาศัยโครงสร้างของชั้นจัดเก็บสินค้าเป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคาร เพื่อลดขั้นตอนในการก่อสร้างอาคารทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลง เมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแบบทั่วๆ ไป